NHẮN TIN TÌM CÔ HỒ PHI PHỤNG VÀ CÔ HỒNG DUNG


Cô Hồ Phi Phụng có tặng ảnh ngày 9/12/1955 tại Nghệ An: “Mến tặng anh Cổ - khi gặp nhau công tác... tại miền Bắc”.
Cô Hồng Dung có tặng ảnh ngày 10/11/1961 tại Cao Ngạn: “Kỷ niệm anh Cổ tấm ảnh để ghi nhớ mãi người em sống trên đất Bắc”.
Ai biết tin hai cô ở đâu báo tôi điện thoại: 0789240631


Tin bài đã dược kiểm duyệt.