Thông báo

Mã tin: 1705181005 -     Hết hạn

  

BỐ CÁO CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP

BỐ CÁO CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP

CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI

Căn cứ Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài số 51/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 09 tháng 05 năm 2018 (“Giấy phép cấp đổi”), Ngân hàng Oversea-Chinese Banking Corporation - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng bố cáo nội dung của Giấy phép cấp đổi như sau:

Tên đầy đủ bằng tiếng Viêt:  Ngân hàng Oversea-Chinese Banking Corporation LTD - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Oversea-Chinese Banking Corporation LTD – Ho Chi Minh City Branch

Tên giao dịch (hoặc tên viết tắt): OCBC HCM

Địa chỉ trụ sở: Phòng 708-709, lầu 7, tòa nhà Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Vốn được cấp của OCBC HCM: 31.000.000USD (bằng chữ: Ba mươi mốt triệu đô la Mỹ)

Thời hạn hoạt động: 99 năm kể từ ngày 31 tháng 10 tháng 1996

Nội dung hoạt động:

Ngân hàng Oversea-Chinese Banking Corporation LTD - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện các hoạt động của loại hình ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật và của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, bao gồm các hoạt động sau:

1. Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác; 2. Cấp tín dụng dưới các hình thức sau đây:Cho vay;Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác;Bảo lãnh ngân hàng;Phát hành thẻ tín dụng; và Bao thanh toán trong nước. 3. Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng. 4. Cung ứng dịch vụ thanh toán trong nước:Cung ứng phương tiện thanh toán; và Thực hiện dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư tín dụng, thẻ ngân hàng, dịch vụ thu hộ và chi hộ. 5. Mở tài khoản:Mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; và Mở tài khoản tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác. 6. Tổ chức thanh toán nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia. 7. Dịch vụ quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính; các dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn. 8. Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua, bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn đầu tư. 9. Tham gia đấu thầu, mua, bán tín phiếu Kho bạc, công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và các giấy tờ có giá khác trên thị trường tiền tệ. 10. Mua, bán trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp. 11. Dịch vụ môi giới tiền tệ. 12. Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, Luật Chứng khoán, quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 13. Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 14. Vay, cho vay, gửi, nhận gửi vốn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 15.  Ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, quản lý tài sản theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 16. Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định. 17. Mua nợ.

Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Giấy phép hoạt động chi nhánh ngân hàng nước ngoài số 27/NH-GP ngày 31/10/1996 kèm các văn bản chấp thuận có liên quan việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép: Quyết định số 182/1998/QĐ-NHNN5 ngày 23/5/1998 về việc cho phép thay đổi địa chỉ chi nhánh Ngân hàng Keppel tại thành phố Vũng Tàu; Quyết định số 49/1999/QĐ-NHNN5 ngày 9/2/1999 về việc thay đổi tên giao dịch của chi nhánh Ngân hàng Keppel Bank of Singapore Limited - Vung Tau Branch; Quyết định số 75/QĐ-NHNN5 ngày 31/1/2002 về việc thay đổi tên giao dịch của Ngân hàng Keppel TatLee- Chi nhánh TP. Vũng Tàu; Quyết định số 1523/QĐ-NHNN ngày 30/11/2004 về việc chuyển địa điểm và thay đổi tên giao dịch của Ngân hàng Oversea-Chinese Banking Corporation LTD- Chi nhánh TP. Vũng Tàu; Quyết định số 1537/QĐ-NHNN ngày 25/20/2005 về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Ngân hàng Oversea-Chinese Banking Corporation LTD- Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh; Quyết định số 2185/QĐ-NHNN ngày 29/10/2014 về việc thay đổi mức vốn được cấp ghi trong Giấy phép của Ngân hàng Oversea-Chinese Banking Corporation LTD- Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh; Quyết định số 2629/QĐ-NHNN ngày 28/12/2015 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép của Ngân hàng Oversea-Chinese Banking Corporation LTD- Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh; Quyết định số 2114/QĐ-NHNN ngày 28/10/2016 về việc thay đổi thời hạn hoạt động ghi tại Giấy phép của Ngân hàng Oversea-Chinese Banking Corporation LTD- Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh; và Quyết định số 880/QĐ-NHNN ngày 5/5/2017 về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép của Ngân hàng Oversea-Chinese Banking Corporation LTD- Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

 

ANNOUNCEMENT

REPLACEMENT OF LICENSE FOR ESTABLISHMENT OF FOREIGN BANK BRANCH

Pursuant to the License for establishment of foreign bank branch No. 51/GP-NHNN dated of 09 May 2018 issued by the State Bank of Vietnam (“Replacement License”), Oversea-Chinese Banking Corporation Limited - Ho Chi Minh City Branch hereby announce the contents of the Replacement License as follow:

Full Name in Vietnamese: Ngân hàng Oversea-Chinese Banking Corporation LTD - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Full Name in English: Oversea-Chinese Banking Corporation LTD - Ho Chi Minh City

Trade Name (or Abbreviated Name): OCBC HCM

Registered Address: Unit 708-709, 7th Floor, Saigon Tower, 29 Le Duan, District 1, Ho Chi Minh City

Allocated capital:USD 31,000,000 (In words: Thirty-one million US Dollars)

Operations duration: 99 years as from 31 Oct 1996

Scope of operations:

1. To take demand deposits, term deposits, saving deposits and other types of deposits, 2. To provide credit extension in the following forms:Lending;Discounting and re-discounting negotiable instruments and other valuable papers;Providing bank guarantees;Issuing credit cards; andDomestic factoring. 3. To open payment accounts for customers. 4. To provide domestic payment services: Providing payment instruments; and Providing payment services via cheques, payment order, authorized payment, collection, authorized collection, letter of credit, bank cards, collection and payment services. 5. To open accounts: Open accounts at the State Bank; and Open accounts at other credit institutions and branches of foreign banks. 6. To organize the internal payment systems and participate in the national inter-bank payment system. 7. To provide such services as cash management, banking and financial consultation, asset management and custody, and safe keeping. 8. To provide consultation on corporate finance, business merger and acquisition, consolidation and investment. 9. To bid, sell and purchase of treasury bills, negotiable instruments, government bonds, state bank bills and other valuable papers in the money market. 10. To purchase and sell government bonds, corporate bonds. 11. To provide monetary brokerage services. 12. To issue deposit certificates, time bills, treasury bills and bonds to raise capital in accordance with the Law on Credit Institutions, the Law on Securities and Government’s regulations and guidance of the State Bank. 13. To borrow funds from the State Bank in the form of re-financing according to the Law on the State Bank of Vietnam and guidance of the State Bank. 14. To lend, borrow, place and take capital deposits from credit institutions, branches of foreign banks, domestic and foreign financial institutions according to provisions of the law and guidance of the State Bank. 15. To entrust, undertake entrustment or act as agents in sectors relating to banking operations, insurance business and asset management according to provisions of the law and guidance of the State Bank. 16. To trade, provide foreign exchange services in domestic and international markets within the scopes provided by the State Bank’s regulations. 17. To purchase debt.

 

This licenseis effective from the signing date and replace the License for Operations of Foreign Bank Branch No. 27/NH-GP dated 31 Oct 1996 and the following Approval in relation to the replacement and amendment of the License for Operations:Decision No. 182/1998/QD-NHNN5 dated 23 May 1998 on change of office address of Keppel Bank in Vung Tau City; Decision No. 49/1999/QD-NHNN5 dated 9 Feb 1999 on change of transaction name of Keppel Bank of Singapore Limited – Vung Tau Branch; Decision No. 75/QD-NHNN5 dated 31 Jan 2002 on change of transaction name of Keppel TatLee – Vung Tau Branch.; Decision No. 1523/QD-NHNN dated 30 Nov 2004 on reallocation and change of transaction name of Oversea-Chinese Banking Corporation LTD – Vung Tau Branch; Decision No. 1537/QD-NHNN dated 25 Oct 2005 on change of office address of Oversea-Chinese Banking Corporation LTD – Ho Chi Minh City Branch; Decision No. 2185/QD-NHNN dated 29 Oct 2014 on change of allocated capital of Oversea-Chinese Banking Corporation LTD – Ho Chi Minh City Branch; Decision No. 2629/QD-NHNN dated 28 Dec 2015 on the supplementation of operations scope to the License for Operations of Oversea-Chinese Banking Corporation LTD – Ho Chi Minh City Branch; Decision No. 2114/QD-NHNN dated 28 Oct 2016 on change of operations duration of the License for Operations of Oversea-Chinese Banking Corporation LTD – Ho Chi Minh City Branch; and Decision No. 880/QD-NHNN dated 5 May 2017 on the replacement and supplementation of the License for Operations of Oversea-Chinese Banking Corporation LTD – Ho Chi Minh City Branch.

 

Video được xem nhiều nhất

Có thể bạn quan tâm

Tin tức

Các tin bạn đã xem