PHÒNG KHÁM THÚ Y TUYỂN DỤNG


PHÒNG KHÁM THÚ Y 

TUYỂN DỤNG 

1 Nam sinh viên có bằng cấp Trung cấp Thú y.

Làm việc tại phòng khám thuộc quận Bình Thạnh.

Liên hệ số điện thoại : 0913904749

 


Tin bài đã dược kiểm duyệt.